Squad Leadit tiimeineen vievät maailmalle huippuluokan pankkiosaamista

Uutiset |
Jaa
Squad Leads

Samlink laajentaa toimintaansa kansainvälisesti ja vie mukanaan maailmalle pankkitoiminnan huippuosaamista. Toiminnan laajentaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä paikallisista markkinoista ja asiakkaiden tarpeista. Tämä mahdollistaa räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen pankeille eri puolilla maailmaa.

Samlinkin huippuosaaminen pankkitoiminnassa on parhaimmillaan monimutkaisten ja kriittisten projektien parissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi pankkijärjestelmien integroinnit, uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä riskienhallinnan ja tietoturvan parantaminen.

Useimmissa kansainvälisissä projekteissa merkittävässä roolissa on Squad Lead, jonka pääasiallinen tarkoitus on olla asiakkaan ja Samlinkin välinen, yhdistävä tekijä.

Jari Kokki ja Simo Heikkinen ovat työskennelleet Squad Leadeina asiakasprojektissa, jossa toimittiin Baltian maissa ja Intiassa. He saivat kummallakin alueella eteensä erilaisia haasteita, joiden ratkomisen myötä myös tiimit saivat paljon arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten.

Osaajia tarvitaan vakauttamaan asiakkaiden järjestelmiä

Samlinkin erikoisosaamisalue kansainvälisissä projekteissa on järjestelmien vakauden, tehokkuuden ja käytettävyyden parantaminen. Usein haasteet ja ongelmat on asiakasyrityksissä jo tunnistettu, ja niiden korjaamiseen tai parantamiseen tarvitaan apua.

Simo Heikkisen mukaan haasteet liittyvät usein järjestelmien vakauteen:

– Samlinkin tiimi voi auttaa asiakasta monissa erilaisissa haasteissa ja esimerkiksi korjata näitä vakauteen liittyviä ongelmia. On tärkeää tunnistaa ongelmat ja suunnitella sekä toteuttaa toimenpiteet, joilla saadaan järjestelmien ja sitä kautta koko liiketoiminnan tilanne vakautettua. Jos järjestelmissä on ongelmia ja epävakautta, niin se voi hidastaa myös uusien ominaisuuksien ja sekä tärkeiden korjauksien eteenpäin saamista, mikä entisestään pahentaa ongelmia. Samlinkista löytyy erinomaista osaamista analysoida haasteet ja tehdä tarvittavat muutokset, sekä sovelluskehitysputken että tuotannon osalta.

Käytännössä näissä projekteissa onnistumisen eduksi on, jos tiimi voi ainakin alkuun työskennellä asiakkaan kanssa samassa paikassa. Silloin tulevat tutuiksi niin kohdemaan kulttuurissa työskentelyyn kuin asiakkaan odotuksiinkin liittyvät yksityiskohdat. Näin voidaan palvella kunkin kohdealueen asiakkaita paremmin myös tulevaisuudessa.

Kansainvälinen työympäristö asettaa erilaisia odotuksia

Kansainvälisessä ympäristössä työskentely tuo mukanaan paitsi mahdollisuuden kehittymiseen, myös tilanteita, joissa erityisesti työkulttuuri ja työtavat näyttäytyvät erilaisina.

Jari Kokki korostaa Squad Lead -roolin merkitystä projekteille:

– Squad Leadin rooli on tärkeä Samlinkin kansainvälisessä laajenemisessa. Meidän tehtävänämme on luoda käytäntöjä ja varmistaa, että kaikki, kulttuurista riippumatta, toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja että paikalliset tarpeet otetaan huomioon.

Kulttuurien huomioiminen on hyvin tärkeä osa projektien onnistumista. Eri maissa on omanlaisensa johtamiskulttuuri, joka ei läheskään aina ole yhtenevä suomalaisen kulttuurin kanssa. Myös työajat ja itseohjautuvuus työssä vaihtelevat maiden välillä.

Nykyään myös etätyökulttuuri voi vaikuttaa tiimien välisen työn onnistumiseen, jos siihen ei ole varauduttu. Jokaisen projektitiimin jäsenen onkin tärkeää tutustua ennen projektin alkamista riittävän hyvin kohdemaahan ja kulttuuriin, jotta voidaan välttää ainakin pahimmat kulttuurillisiin eroihin perustuvat haasteet. Näihin luonnollisesti perehdytetään työnantajan puolesta ennen matkan alkua.

Samlinkin Squad Leadit ovat tärkeitä lenkkejä pankkialan huippuosaamisen viemisessä maailmalle. Heidän roolinsa asiakkaan ja Samlinkin välillä on kriittinen paikallisten tarpeiden ymmärtämisen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Samlinkin erityisosaaminen pankkitoiminnassa näyttää parhaita puoliaan monimutkaisten projektien parissa, jolloin tarvitaan syvällistä tietämystä paikallisista markkinoista ja kulttuurista. Tätä tietämystä parhaiten täydentävät maailmalla olevat tiimimme, jotka Squad Leadien johdolla tuovat oppimansa asiat myös kotimaisten projektiosaajiemme käyttöön.