Asianmukainen riskienhallintastrategia takaa vakauden

Riskienhallinta on valmistautumista epävarmaan tulevaisuuteen. Se auttaa välttämään ei-toivottuja tilanteita ja mahdollistaa kasvun. Samlinkissa riskienhallintaan suhtaudutaan erittäin vakavasti, jotta voidaan turvata myös asiakkaiden liiketoiminta.

Riskienhallinta ei ole ehkä koskaan ollut tärkeämpää kuin nyt. Nykyaikaisten organisaatioiden kohtaamat riskit ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi digitalisaation kiihtymisenvuoksi. Uusia riskejä syntyy jatkuvasti, eikä pidä luottaa sattumaan.

Riskien tunteminen ja hallinta on ratkaisevan tärkeää, kun ennustetaan ja priorisoidaan resursseja, budjettia ja ponnisteluja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskin todennäköisyyden tai vaikutusten pienentämiseksi. Asianmukainen riskienhallinta auttaa paitsi välttämään ei-toivottuja tilanteita myös varmistamaan vakauden. Lisäksi se mahdollistaa kasvun sekä pysymisen kilpailukykyisenä markkinoilla.

Riskienhallinta koskee kaikkia

Riski voidaan parhaiten määritellä epävarmaksi tapahtumaksi tai tapahtumien joukoksi, joka toteutuessaan vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Riskiä mitataan pohtimalla havaitun uhan toteutumisen todennäköisyyttä ja sen vaikutuksen laajuutta tavoitteisiin.

Riskienhallinnassa on kyse epävarmuuden tuntemisesta ja hallinnasta. Se määritellään prosessiksi, jossa riskit tunnistetaan, arvioidaan ja käsitellään sekä niitä seurataan. Riskillä on yleensä kaksi puolta: yrityksen riskien arvioinnissa ja hallinnassa on paljon voitettavaa, mutta mahdollisesti myös paljon menetettävää, jos sen jättää tekemättä.

Riskienhallinta koskee kaikkia, ja riskejä olisi käsiteltävä kaikkien yrityksen jäsenten avulla. Esimerkiksi tietojenkalasteluhyökkäyksen seuraukset voivat olla tuhoisia, jos vain ylin johto on tunnistanut riskit, eivätkä työntekijät ole sitoutuneet riskien vähentämiseen.

Samlink reagoi uhkiin ennakoivasti

Jos liiketoimintariskeistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ei arvioida, ehkäistä tai minimoida riittävästi, yritys voi vaurioitua isosti. Se voi esimerkiksi menettää markkinaosuuttaan, jos se ei ole pystynyt ennakoimaan muuttuvien olosuhteiden riskejä tai sen maine voi kärsiä korjaamatonta vahinkoa, jos se ei ole valmistautunut kriisinhallintaan. Asianmukaisen liiketoiminnan riskienhallinnan puutteella voi olla myös vakavia taloudellisia vaikutuksia.

Samlinkin asiakkaat ovat pääasiassa rahoitusalalla, joka on tiukasti säännelty. Sillä, millä tasolla yritys tunnistaa riskinsä ja miten se hallitsee niitä, on valtava vaikutus asiakkaisiin. Jos riskit tunnetaan, ympäristö on vakaampi. Riskienhallintaan suhtaudutaan Samlinkissa erittäin vakavasti, jotta varmistetaan palvelujen luotettavuus ja liiketoiminnan jatkuvuus sekä asiakkaiden liiketoiminta.

Samlink kehittyy ja reagoi uhkiin ja riskeihin nykyään enemmän ennakoivasti kuin reaktiivisesti. Johto on myös entistä sitoutuneempi riskienhallintaan ja pitää riski- ja turvallisuusosastoa luotettuna neuvonantajana, joka opastaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Sivun alkuun