PÄÄKIRJOITUS

Onnistunut IT-hanke – monen tekijän summa

Vaativa IT-hanke vaatii monipuolista osaamista sekä toimittajan että asiakkaan puolelta. Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla ja IT-hankkeita pitää pystyä ohjaamaan entistä ketterämmin, jotta voidaan maksimoida saavutettavissa olevat liiketoimintahyödyt. Ennen hankkeen käynnistystä pitää olla kirkkaana visio, jonka toteutusta hanke tukee. Keskeisessä roolissa ovat asiakkaan liiketoimintaomistaja sekä toimittajan tuotepäällikkö, jolla on syvällistä asiakas- ja toimialaosaamista.

Ennen hankkeen käynnistystä pitää olla kirkkaana visio, jonka toteutusta hanke tukee.

Laajassa IT-hankkeessa on tyypillisesti mukana useita osapuolia, jotka kukin täydentävät kokonaisuutta omalla erikoisosaamisellaan. Hankkeen vastuullisen vetäjän keskeinen tehtävä on ymmärtää kokonaisuus, eri osapuolien tehtävät ja roolit, hankkeen riskit sekä aikataulu, joiden pohjalta hän ohjaa hanketta kohti tavoitteena olevaa lopputulosta. Toteutustavan ja teknologiavalintojen osalta pääroolissa on ratkaisuarkkitehti, joka pystyy valitsemaan hankkeen toteutukseen parhaiten soveltuvat teknologiat, komponentit ja arkkitehtuurin ottaen huomioon niiden integroinnin olemassa olevaan tietotekniseen kokonaisuuteen. Ratkaisuja päätettäessä on hyvä ennakkoluulottomasti vertailla useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Toteutusvaiheen aikana tavoitellaan ketterää etenemistä, jonka aikana voidaan jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa se, että ollaan etenemässä kohti asiakkaan visiota. Mitä enemmän konkreettisia tuloksia on mahdollista näyttää hankkeen aikana, sitä varmemmalla pohjalla ollaan hankkeen edetessä. Ketterässä mallissa voidaan säätää hankkeen tuotoksia toteutuksen aikana, koska tarkka suunnittelu koskee aina vain seuraavaa vaihetta eikä tarkkoja lopputuotoksia ole kiinnitetty hankkeen alussa.

Yhteistyökyky ja selkeä viestintä ovat keskeisiä menestystekijöitä hankkeen viemiseksi maaliin. Kaikki osapuolet ovat yhdessä toteuttamassa hankkeelle asetettua visiota ja hankkeen aikaisesta tilanteesta sekä mahdollisista haasteista kommunikoidaan avoimesti. Haasteiden ollessa selkeästi tiedossa voidaan myös korjaavat toimenpiteet käynnistää ajoissa.

Maailmalla on tehty paljon selvityksiä ja tutkimuksia syistä, jotka ovat johtaneet IT-hankkeiden epäonnistumiseen. Usein syy löytyy yllä olevien periaatteiden noudattamatta jättämisestä. Siksi osaava ja kokenut toimittaja on avainasemassa hankkeen onnistumisessa.

Pentti Unkuri

toimitusjohtaja