Samlink kouluttaa: maatalouden investointituet

Samlinkin toukokuisessa ajankohtaisseminaarissa pureuduttiin maatalouden investointitukiin ja valtiontakaukseen. Lisäksi käytiin läpi, kuinka korkotukilainat ja yhteiskiinnitykset tulee huomioida järjestelmässä. Kouluttajina toimivat Juha-Pekka Nikkola Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Liisa Viitasara Samlinkista.

Rakennetukijärjestelmän keskeisiin periaatteisiin kuuluu jatkuva haku ympäri vuoden. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka jakautuvat maatilan investointituessa neljään jaksoon kalenterivuodessa.

Maatalouden tukikohteet

Tukea voidaan myöntää lypsy- ja nautakarja-, sika-, lihasiipikarja-, lammas-, vuohi-, hevos- ja turkistalouden sekä kasvihuonetuotannon investointeihin. Euromääräisesti suurin tukikohde on tällä hetkellä maito- ja nautakarja, joihin on tehty isoja investointeja esimerkiksi Pohjanmaalla.

Terveystietoisuuden lisääntyessä kasvihuonerakentaminen on kasvanut. Muita suosittuja investointikohteita ovat salaojitus sekä erilaiset varastotilat kuten viljasiilot, lannoite- ja rehuvarastot.

– Energiatuotannon merkitys on noussut, mikä näkyy esimerkiksi aurinkopaneelien lisääntyvinä investointeina. Navetan katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat ilmaista sähköä navetan veden lämmitykseen ja ilmastointiin. Ylimenevä, muuhun kuin maatalouteen kuluva osa pitää vähentää hakemuksesta pois, Nikkola kertoo.

Maatalousyrittäjät panostavat paljon myös automatiikkaan kuten rehusilppureihin ja rehunjakovaunuihin.  Myös tuotantohygieniaan investoidaan, mikä on näkynyt asvaltointiprojektien kasvaneessa määrässä.

Tuen saamisen edellytykset

Maatilaa kohden maksimituki on kolmen verovuoden jaksossa 1,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää avustukset, korkotuen ja valtiontakauksen.

Tuen saajan pitää olla vähintään 18 vuotta ja hänellä on oltava riittävä ammattitaito tuen kohteena olevan yritystoiminnan pyörittämiseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on yritystoimintaa koskeva liiketoimintasuunnitelma, joka on sitova dokumentti hakumenettelyssä. Tilalta saatava maatalouden yrittäjätulo on oltava vähintään 25 000 euroa.

Tarkkaan määritellyillä valintakriteereillä varmistetaan hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Kriteereissä painotetaan tuen vaikutusta esimerkiksi yrityksen talouteen, kilpailukykyyn ja tuotanto-olosuhteisiin sekä ympäristöön.

Valtio takaa

Valtiontakaus voidaan myöntää korkotukilainan tai muun normaaliehtoisen lainan pääoman, koron sekä muiden luottoehtojen mukaisten maksujen suoritusten vakuudeksi. Tuettavan toiminnan on oltava vakaata eikä siinä saa olla merkittäviä rahoitukseen liittyviä riskejä.

– Olennaista on, että investointihanketta ei saa aloittaa ennen takauspäätöksen saamista, Nikkola tähdentää.

Takauksen enimmäismäärä on 500 000 euroa ja pääsääntöisesti se saa muodostaa enintään 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta.

Aloitustuki nuorille viljelijöille

Tukea voidaan myöntää hakijalle, joka ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi harjoittamaan maataloutta.

– Hakemusten määrä on viime vuosien aikana vähentynyt, kun kotitila otetaan nykyään haltuun entistä vanhempana, Nikkola kuvailee.

Hakijalta edellytetään vähintään toiseen asteen ammatillista luonnonvara-alan tai muun vastaavan alan koulutusta. Hakemukseen liitetään elinkeinosuunnitelma, josta käy muun muassa ilmi yrittäjätulolaskelma.

Sivun alkuun